Release 4 april: AERIUS Calculator, Connect en Check

Vanochtend heeft de release plaatsgevonden van AERIUS Calculator, Connect en Check naar versie 2023.2. In deze release zijn nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in gebruiksgemak doorgevoerd. Rekenresultaten blijven ongewijzigd door deze release.

Verbeteringen

Een volledig overzicht van de wijzigingen is terug te vinden in de release notes en het overzicht wijzigingen sinds de release. Ook is er een nieuwe versie van het Handboek Werken met AERIUS Calculator, het Handboek Data AERIUS en de Instructie gegevensinvoer beschikbaar. 

Aanpassing vanwege Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet bundelt een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving en introduceert een digitaal loket. Met het ingaan van de Omgevingswet zijn de benamingen van wetsinstrumenten veranderd. Zo is de Wet natuurbescherming (Wnb) nu de Omgevingswet. In AERIUS zelf en in de gebruikersdocumentatie wordt op verschillende plekken verwezen naar wetsartikelen. Met deze release van AERIUS naar versie 2023.2 zijn deze verwijzingen aangepast. 


Bij het inwerking treden van de Omgevingswet is ook de systematiek van codering huisvestingssystemen en emissie-reducerende technieken voor stallen veranderd. Dit was voorheen opgenomen in de bijlage van de Regeling Ammoniak en Veehouderij (Rav). Deze aanpassing van de methodiek wordt vanaf de eerstvolgende actualisatie (oktober 2024) functioneel ondersteund in AERIUS Calculator. Tot die tijd blijft de Rav-methodiek beschikbaar in AERIUS Calculator. Ook kan men bij een berekening van stalsystemen in AERIUS Calculator de emissiecijfers in te voeren via “Eigen specificatie”. Voor meer informatie daarover zie de handreiking Tijdelijke werkwijze invoeren stalemissies in AERIUS Calculator.


De reductiepercentages voor managementmaatregelen, bijvoorbeeld de beweidingskorting, zoals die in bijlage 2 van de Rav stonden, zijn onder de Omgevingswet vervallen. Het Ministerie van LNV werkt eraan om deze reductiepercentages te herstellen. Ook voordat dit herstel in de Omgevingsregeling heeft plaatsgevonden, kan nog gebruik gemaakt worden van deze reductiepercentages. Dit omdat zij voortkomen uit beste wetenschappelijke inzichten en daarom rechtstreeks bruikbaar zijn.

Demo 5 april

Op vrijdag 5 april om 10.00 uur organiseert het Landelijk Informatiepunt samen met het AERIUS team van het RIVM een online demo waarin de belangrijkste wijzigingen van deze release worden gepresenteerd. Wilt u deelnemen aan deze demo? Kopieer dan deze Teamslink.