Actualisatie

Actualisatie van de data en modellen in AERIUS is een belangrijk proces dat jaarlijks wordt uitgevoerd. De wet- en regelgeving vereist dat bij toestemmingsverlening uit wordt gegaan van recente wetenschappelijke inzichten.

Nieuwe modellen, gegevens en inzichten komen regelmatig beschikbaar, meestal jaarlijks. Hierdoor is actualisatie van de gegevens in AERIUS nodig is om berekeningen (en daarop gebaseerde toestemmingbesluiten) te kunnen blijven baseren op recente inzichten. 
Aangezien nieuwe gegevens effect kunnen hebben op toestemmingsverlening en beleid worden informatieproducten en impactanalyses gemaakt. Deze helpen gebruikers bij het begrijpen van de wijzigingen en het voorbereiden op het werken met een nieuwe versie van AERIUS.

Voorspelbaarheid van het actualisatieproces van AERIUS is waardevol voor initiatiefnemers, bevoegde gezagen en beleidsmakers. Daarom verloopt de actualisatie volgens een vast ritme met een jaarlijkse actualisatie in oktober. Zo proberen we een balans te vinden tussen de behoefte om zo veel mogelijk met de nieuwste uitgangspunten en inzichten te werken enerzijds en de behoefte aan stabiliteit ten behoeve van beleid en uitvoering anderzijds.

Waarom actualiseren?

Gegevens en inzichten in bijvoorbeeld emissiebronnen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden en rekenmodellen ontwikkelen zich voortdurend. Dit komt ook door maatregelen die genomen worden voor het klimaat en de luchtkwaliteit en inspanningen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Om ervoor te zorgen dat bij toestemmingsverlening en monitoring wordt uitgegaan van actuele modellen en gegevens over emissies en deposities, is het belangrijk om deze elk jaar bij te werken.

Uitleg over actualisatie AERIUS

Veelgestelde vragen en antwoorden over actualisatie