Rekenmodellen

AERIUS Calculator stelt de gebruiker in staat om activiteiten waarbij stikstofemissies ontstaan (eenmalig of structureel) te definiëren als een set van uitgangspunten. AERIUS berekent vervolgens de verspreiding van die stikstofemissies door de atmosfeer. 

Om uit te rekenen waar stikstof op de grond terecht komt, maakt AERIUS gebruik van het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS-model). Voor wegverkeer wordt een ander model gebruikt, namelijk de Standaardrekenmethode-2 (SRM-2).

Met OPS maakt het RIVM ook de Grootschalige Concentratie en Depositie kaarten (GCN/GDN kaarten). Deze kaarten geven een beeld van de luchtkwaliteit en depositie in Nederland.
Meer informatie over hoe de berekeningen tot stand komen is te lezen vinden op de website van de Emissieregistratie en RIVM.nl.

De berekeningen worden standaard uitgevoerd op een ‘Hexagonengrid’, waarmee de gebruiker automatisch inzicht krijgt in de stikstofdepositiebijdrage van de ingevoerde activiteiten/emissiebronnen binnen Natura 2000-gebieden.