AERIUS en stikstofbeleid

Om Nederland ook in de toekomst gezond en leefbaar te houden, moeten we anders omgaan met de ruimte en natuur in ons land. De basis daarvoor is een gezonde bodem, rijke natuur, een schone lucht en schoon en voldoende water.

Om de kwaliteit van de natuur, het water en de lucht te verbeteren zijn er landelijke en regionale doelen opgesteld en is er aandacht voor de leefbaarheid in een gebied. Voor stikstof gaat het om de doelstelling om te komen tot minder stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden. 

Minder stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden

In de huidige wetgeving is vastgelegd dat in 2035 minimaal 74% van de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden de zogeheten kritische depositiewaarden (KDW) niet meer mag overschrijden. Boven deze grenzen bestaat het risico dat de kwaliteit van leefgebieden van dieren of planten verslechtert. Bijvoorbeeld doordat de neerslag van stikstof voor verzuring van de bodem zorgt. 

Vergunningverlening

Bij activiteiten die mogelijk stikstofdepositie veroorzaken op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, moet daarom worden onderzocht of u toestemming nodig heeft in het kader van de Omgevingswet.

Gebruik AERIUS

Voor het doen van een stikstofberekening bij een vergunningaanvraag is het gebruik van AERIUS wettelijk verplicht. De artikelen 4.15 en 6.15 van de Omgevingsregeling leggen vast dat AERIUS Calculator gebruikt moet worden voor de berekening. Bijlage II bij artikel 1.4 legt de voorgeschreven versie van AERIUS Calculator vast. De versie die gebruikt moet worden is de (meest actuele) versie die via deze site online beschikbaar is.

AERIUS berekeningen worden gemaakt voor nieuwe initiatieven, maar ook bij uitbreidingen of salderingssituaties. Lees meer over aspecten van vergunningverlening waarin een AERIUS berekening een rol kan spelen.

Uitleg over hoe stikstofneerslag van een activiteit op beschermde natuurgebieden wordt berekend