Over AERIUS

De producten van AERIUS worden op verschillende manieren gebruikt ter ondersteuning van de stikstofaanpak.

AERIUS Calculator is voor iedereen toegankelijk en kan gebruikt worden voor zowel vergunningverlening als voor beleidsmatige ondersteuning. AERIUS Calculator bundelt en ontsluit beschikbare informatie en bevat een verspreidingsmodel om van emissies te komen tot concentraties en deposities. Tevens presenteert AERIUS Calculator resultaten en informatie op een zodanige manier dat er analyses uitgevoerd kunnen worden met betrekking tot de impact op de natuur. Met dit alles ondersteunt AERIUS Calculator de vergunningverlening.

AERIUS Monitor wordt vooral gebruikt voor beleidsvraagstukken. Monitor biedt informatie over de totale stikstofbelasting op de beschermde natuurgebieden. Met Monitor wordt de herkomst van deze depositie in beeld gebracht. Met AERIUS Register hebben bevoegde gezagen de mogelijkheid om stikstofdepositieruimte via stikstofbanken toe te delen aan nieuwe vergunningen. AERIUS Check biedt ondersteuning aan de aanpak piekbelasting.

Voor de inzet van AERIUS binnen het stikstofdossier werken onder andere provincies, ministeries, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 van BIJ12 nauw samen.