Vergunningverlening

De hoofdregel voor het indienen van de aanvraag voor een vergunning op grond van de Omgevingswet is dat dit bij de provincie gebeurt waarbinnen de activiteit geheel of grotendeels plaatsvindt. 

Wettelijk verplicht

De provincie neemt alle Natura 2000-gebieden waar de activiteit een depositie-effect op heeft mee in de besluitvorming. Als er ook depositie buiten die provincie is, dan worden die gebieden ook meegenomen. Dit gebeurt wel in overeenstemming met de betrokken provincies.

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op de website van BIJ12.

Passende beoordeling

Met een Passende Beoordeling wordt zeker gesteld dat een project de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000 gebied niet zal aantasten. In de Passende Beoordeling mag rekening worden gehouden met de effecten van mitigerende maatregelen. Dit zijn maatregelen zoals het inzetten van externe saldering of verleasen. Daarbij is wel vereist dat de positieve effecten van deze maatregelen vast staan.

Kijk voor meer informatie over de Passende Beoordeling op de website van BIJ12.

Mitigerende maatregelen

Intern salderen

Als een activiteit die stikstof uitstoot wijzigt of nieuw is binnen een project, kan soms de toename van de depositie (stikstofneerslag) ongedaan worden binnen het project door aanpassingen op dezelfde locatie. Als de nieuwe situatie niet leidt tot een toename van stikstofdepositie op  stikstofgevoelige en (bijna) overbelaste habitattypen in een Natura 2000-gebied, spreken we van intern salderen.

Kijk voor meer informatie over intern salderen op de website van BIJ12.

Extern salderen

We spreken van extern salderen als de stikstofdepositie van een nieuw project of uitbreiding van een bestaand project wordt gecompenseerd met het ongedaan maken van de stikstofdepositie van een activiteit op een andere locatie. Het overnemen van stikstofruimte van een bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt is een voorbeeld van extern salderen. 

Kijk voor meer informatie over extern salderen op de website van BIJ12.

Verleasen

Verleasen is het tijdelijk overnemen van stikstofruimte van een ander bedrijf. Voor een uitbreiding kan depositieruimte worden geleased van een ander bedrijf, dat tijdens de leaseperiode geen gebruik mag maken van die ruimte. Verleasen is een bijzondere vorm van extern salderen.

Kijk voor meer informatie over verleasen op de website van BIJ12.

25 km rekengrens

Voor het berekenen van stikstofneerslag, dat nodig is voor het aanvragen van een natuurvergunning, geldt een vaste rekengrens van 25 kilometer. Deze grens geldt voor alle typen emissiebronnen. Deze rekengrens geeft aan tot hoe ver rondom een project de stikstofneerslag aan dat project wordt toegeschreven. Deze grens maakt deel uit van het rekenmodel van AERIUS Calculator.

Elk rekenmodel heeft een grens waarbuiten het niet meer nauwkeurig genoeg is voor betrouwbare resultaten. Onderzoeken van onder meer het RIVM en TNO tonen aan dat de maximale afstand waarbinnen voor een individueel project nog die wetenschappelijke betrouwbare stikstofberekeningen kunnen worden gedaan, 25 kilometer is.

Voorbij de 25 km is het resultaat niet betrouwbaar genoeg om toe te kennen aan een individuele berekening of bron. De maximale rekenafstand van 25 km wordt toegepast binnen AERIUS Calculator en Connect wanneer een berekening wordt uitgevoerd voor toestemmingsverlening in het kader van de Omgevingswet. Het gaat dan om individuele projectberekeningen. Bij het berekenen van de totale deposities, ten behoeve van de monitoring van stikstof in Nederland, past het RIVM geen maximale rekenafstand toe.

Veelgestelde vragen en antwoorden over vergunningverlening