Samenwerken aan AERIUS

Om AERIUS effectief te gebruiken voor het stikstofdossier, werken verschillende organisaties samen. Hierbij zijn onder andere het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN), het Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 van BIJ12, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en enkele ministeries betrokken. 

Dit is het logo van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN)

Het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van landelijk beleid over natuur, landbouw en stikstof. Ze bedenken beleidsregels en plannen om de effecten van stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden te verminderen en de natuur te beschermen. 

Het ministerie heeft ook de taak om ervoor te zorgen dat regels met betrekking tot stikstof worden nageleefd. Ze zijn de opdrachtgever voor AERIUS, waarbij ze samenwerken met andere ministeries en overheidsinstanties, zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en provinciale overheden.

Logo BIJ12

Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 van BIJ12

Het Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 van BIJ12 is het eerste contactloket bij vragen over AERIUS, stikstof, vergunningverlening of Natura 2000. 
Het Informatiepunt is verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van alle AERIUS gebruikers. Dat zijn zowel provincies die AERIUS gebruiken als instrument voor toestemmingsverlening als initiatiefnemers die AERIUS gebruiken voor depositieberekeningen van projecten of hun adviseurs. Zo krijgen wensen en behoeften van gebruikers een plek in de doorontwikkeling van AERIUS. 
Ook ontwikkelt het Landelijk Informatiepunt handleidingen, trainingen, instructiefilmpjes en demo’s. Deze ondersteunende middelen helpen gebruikers met het werken met AERIUS. 

RIVM logo

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het RIVM verzamelt en beheert gegevens die nodig zijn voor het correct functioneren van AERIUS, zoals gegevens over stikstofemissies van bronnen uit de landbouw, industrie en verkeer, gegevens over natuurgebieden en gegevens over stikstofgevoelige habitats en soorten. Ook is het RIVM betrokken bij de ontwikkeling en validatie van de rekenmodellen die AERIUS gebruikt om stikstofemissies en -depositie te berekenen. Dit omvat het evalueren van de wetenschappelijke nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gebruikte modellen. Ten slotte is het RIVM verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van AERIUS. Dit omvat de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de software, evenals het doorontwikkelen en bijwerken ervan om te voldoen aan veranderende wet- en regelgeving en wetenschappelijke inzichten en wensen en behoeften van gebruikers.