Van emissie naar depositie

Met AERIUS Calculator kun je de depositie berekenen als gevolg van de emissie van stikstof die vrij komt bij (economische) activiteiten.

Emissiebronnen

Voor het bepalen van de totale stikstofdepositie op natuurgebieden gebruiken we een grote database met verschillende bronnen van stikstofuitstoot. Deze bronnen verschillen in soort en grootte en omvatten allerlei activiteiten, zoals industriële processen, landbouwpraktijken en verkeer. De resultaten van deze berekeningen zijn te vinden in AERIUS Monitor. Met AERIUS Calculator is het mogelijk om individuele activiteiten te berekenen die bestaan uit verschillende soorten bronnen.

Emissie

De uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak noemen we stikstofemissie.

  • Stikstofoxiden komen vooral vrij bij verbrandingsprocessen. De belangrijkste bronnen van stikstofoxiden zijn het verkeer, energiecentrales en de industrie.
  • Ammoniak komt vooral uit de landbouw, maar ook het verkeer en mensen produceren ammoniak. Stikstof uit mest verdampt en komt als ammoniak in de lucht. 

Voor het maken van berekeningen in AERIUS Calculator kunnen verschillende emissies worden ingevoerd.

Depositie

De stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op de grond terecht. Dit heet stikstofdepositie. De stikstof die met neerslag meekomt op de bodem heet natte depositie. Wanneer planten of de bodem direct stikstof uit de lucht opnemen, spreken we van droge depositie.  

In AERIUS Calculator worden de deposities op stikstofgevoelige natuurgebieden weergegeven als het resultaat van een berekening. In AERIUS Register worden vergunningaanvragen waarbij een toename in stikstofdepositie plaatsvindt verrekend met depositieruimte die is vrijgekomen als gevolg van maatregelen die zijn genomen. In AERIUS Monitor zijn de deposities per natuurgebied inzichtelijk voor alle bronnen die stikstof uitstoten.